Unterkünfte suchen und buchen

Tourist Information

Großer Markt 12
56410 Montabaur
Telefoon: +49 26 02 / 950 27 80

Openingstijden

Maandag - vr: 09:00 uur tot 16:00 uur

Accommodatie

Privacy

1. Bescherming van persoonsgegevens in een oogopslag 

1.1 Algemene aanwijzingen 

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het thema bescherming van persoonsgegevens kunt u vinden in onze onder deze tekst vermelde verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens. 

1.2 Het verzamelen van gegevens op onze website 

1.2.1 Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? 

De gegevensverwerking op deze website vindt plaatst door de exploitant van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het impressum van deze website. 

1.2.2 Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Uw gegevens worden enerzijds opgeslagen doordat u ze aan ons mededeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert. 

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina. Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u op onze website terechtkomt. 

1.2.3 Waarvoor gebruiken wij onze gegevens? 

Een deel van de gegevens wordt opgeslagen, om een foutloze presentatie van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt. 

1.2.4 Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens? 

U heeft te allen tijde het recht om gratis inlichtingen over herkomst, ontvangers en doeleinde van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. U heeft bovendien een recht om de rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens te verlangen. Hierover en over verdere vragen met betrekking tot het thema bescherming van persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde via het in het impressum aangegeven adres tot ons wenden. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtinstantie. 

1.3 Analysetools en tools van derde aanbieders 

Bij het bezoeken van onze website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze door het niet-gebruiken van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens. 

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Over de bezwaarmogelijkheden zullen wij u in deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens informeren. 

2. Algemene vingerwijzingen en verplichte informatie 

2.1 Bescherming van natuurlijke personen tegen het misbruik van hun persoonsgegevens 

De exploitanten van deze webpagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften omtrent de bescherming van persoonsgegevens alsmede conform deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens. 

Als u deze website gebruikt, worden verscheidene persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens legt uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Zij legt ook uit, hoe en voor welk doeleinde dit gebeurt. 

Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per E-Mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een absoluut waterdichte bescherming van de gegevens tegen de toegangsverschaffing door derden is niet mogelijk. 

2.2 Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie 

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: 

Tourist-Information Montabaur 
Großer Markt 1256410 Montabaur 

Telephone: 0049 (0) 26 02 / 9502780 
E-mail: tourismus@montabaur.de 

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of gemeenschappelijk met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen  
o.i. d.) beslist. 

2.3 Herroeping van uw toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens 

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. Daartoe volstaat een vormeloze mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast. 

2.4 Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtinstantie 

Ingeval van schendingen van de wetten op de bescherming van natuurlijke personen tegen het misbruik van gegevens heeft de getroffene een recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtinstantie. Bevoegde instantie in privacybeschermingskwesties is de functionaris die door de deelstaat waarin onze onderneming zijn vestigingsplaats heeft, belast is met de bescherming natuurlijke personen tegen misbruik van persoonsgegevens. Een lijst van de functionarissen die met de bescherming van natuurlijke personen tegen het misbruik van persoonsgegevens belast zijn alsmede van hun contactgegevens kan men vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

2.5 SSL- respectievelijk TLS-versleuteling 

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld bestellingen en aanvragen die u aan ons als website-exploitant stuurt, een SSL- respectievelijk TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wisselt en aan het slotsymbool in uw browserregel. 

Als de SSL- respectievelijk TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen. 

2.6 Inlichtingen, blokkering, wissing 

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger(s) en het doeleinde van de gegevensverwerking en evt. een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoer en voor verdere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde via het in het impressum aangegeven adres tot ons wenden. 

2.7 Bezwaar tegen reclamemails 

Tegen de gebruikmaking van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee bezwaar gemaakt. De exploitanten van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-e-mailberichten. 

3. Gegevensverzameling op onze website 

3.1 Cookies 

De internetpagina’s gebruiken ten dele zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten en die uw browser opslaat. 

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies bieden ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen. 

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit alsmede het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website ingeperkt zijn. 

Cookies die voor het verloop van het elektronische communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. de winkelmandjesfunctie) vereist zijn, worden op basis van Art. 6 lid 1 letter f van de AGV opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag opgeslagen worden, worden deze in deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens afzonderlijk behandeld. 

3.2 Serverlogbestanden 

De provider van de webpagina’s verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzend. Deze zijn: 

 • browsertype en browserversie 

 • gebruikt besturingssysteem 

 • referrer-URL 

 • hostname van de zich toegang verschaffende computer 

 • tijdstip van de serveraanvraag 

 • IP-adres 

Een samenbrengen van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. 

Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 letter fb AGV, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. 

3.3 Contactformulier 

Als u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens met het doeleinde behandeling van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming. 

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 letter a AGV) plaats. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daartoe volstaat een vormloze mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot en met de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast. 

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens resideren bij ons, totdat u ons de opdracht geeft om ze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de dataopslag vervalt (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaringstermijnen – blijven onaangetast. 

3.4 Boekingen 

U kunt op de website logiesaccommodaties boeken. Hiervoor moet u de volgende gegevens aangeven: 

 • aanspreekvorm 

 • achternaam 

 • straat, huisnummer 

 • postcode, woonplaats 

 • land 

 • e-mailadres 

 • telefoon 

Uw gegevens worden voor de verwerking van uw boeking gebruikt en dienovereenkomstig aan het logiesadres doorgegeven. 

3.4.1 Rechtsbasis  

Art. 6 AGV (6) 1b: 

"De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen." 

3.4.2 Duur van de opslag 

De voor de verwerking van boekingen en voor de afwikkeling van overeenkomsten verwerkte persoonsgegevens worden na afloop van de wettelijke bewaarplichten gewist, voor zover de verantwoordelijke niet een legitiem belang bij de verdere bewaring heeft. Er worden in ieder geval alleen die gegevens verder opgeslagen die voor het bereiken van het dienovereenkomstige doeleinde ook werkelijk dwingend nodig zijn. 

3.5 Vrijblijvende boekingsaanvragen 

U kunt een vrijblijvende boekingsaanvraag via een speciaal contactformulier aan de exploitant verzenden. Hiervoor moet u de volgende gegevens opgeven: 

 • achternaam 

 • e-mailadres 

 • telefoon 

 • straat, huisnummer 

 • postcode, woonplaats 

Uw gegevens worden voor de verwerking van de boekingsaanvraag en het aanmaken van een aanbod gebruikt. 

3.5.1 Rechtsbasis 

Art. 6 AGV (6) 1b: 

"De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen." 

3.5.2 Duur van de opslag 

De voor de verwerking van een vrijblijvende boekingsaanvraag verwerkte persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verantwoordelijke niet een legitiem belang bij de verdere bewaring heeft. Er worden in ieder geval alleen die gegevens verder opgeslagen die voor het bereiken van het dienovereenkomstige doeleinde ook werkelijk dwingend nodig zijn. 

3.6 Boekingen via verhuurderswebsite 

3.6.1 Bepalingen m.b.t. cookies 

Het op deze website gebruikte boekings- en informatiesysteem gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die in uw browser opgeslagen worden. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt en kunnen gedurende periodes van verschillende lengtes worden opgeslagen. De volgende cookies worden door het boekingssysteem gebruikt: 

3.6.2 AspxAutoDetectCookieSupport 

Controleert of de browser cookies ondersteunt. 
Duur: tot het einde van de sessie 

3.6.3 anonymousIdentification 

Verbetert het gebruiksgedrag. Zoekgegevens en winkelmandje worden opgeslagen. 
Duur: 8 uren 

3.6.4 _ga 

Implementatie  Google Analytics 
Duur: 2 jaren 

3.6.4 _gat_dwt 

Implementatie  Google Analytics 
Duur: 10 minuten 

3.6.5 _gid 

Implementatie  Google Analytics 
Duur: 24 uren 
 
3.6.6 Google Analytics gebruik 

De gegevensverwerking vindt plaats door feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, FN 72841w Landesgericht Innsbruck. Feratel media technologies AG gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door hen mogelijk maken. De door het cookie voortgebrachte informatie over gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Op deze webpagina werd de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruikers van Google binnen van lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het akkoord over de Europese economische binnenruimte van tevoren ingekort wordt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de website-exploitant te leveren. De in het kader van Google Analytics van uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen. Dit aanbod wijst de gebruikers er echter op, dat zij in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zullen kunnen gebruiken. De gebruikers kunnen daarenboven het verzamelen van de door het cookie voortgebrachte en op hun gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. hun IP-adressen) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin downloaden en installeren. De actuele link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

3.7 Prospectusbestelling 

U heeft op deze webpagina de mogelijkheid, diverse prospectussen te bestellen. Hiervoor moet u de volgende gegevens aangeven: 

 • aanspreekvorm 

 • achternaam 

 • straat, huisnummer 

 • postcode, woonplaats 

 • land 

 • e-mailadres 

 • telefoon 

Uw gegevens worden voor de verzending van de door u bestelde prospectus gebruikt. 

3.7.1 Rechtsbasis 

Art. 6 AGV (6) 1b: 

"De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen." 

3.7.2 Duur van de opslag 

De voor het verzenden van een prospectus verwerkte persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verantwoordelijke niet een legitiem belang bij de verdere bewaring heeft. Er worden in ieder geval alleen die gegevens verder opgeslagen die voor het bereiken van het dienovereenkomstige doeleinden ook werkelijk dwingend nodig zijn. 

4. Analyse tools en reclame 

4.1 Google Analytics 

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Die door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. 

De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 letter f AGV. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikergedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. 

4.1.1 IP-anonimisering 

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres van Google binnen van lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord over de Europese economische binnenruimte voor de verzending naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruikmaking van de website te evalueren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google samengebracht. 

4.1.2 Browserplugin 

U kunt de opslag van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt daarenboven het verzamelen en doorsturen van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. van uw IP-adres) naar Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4.1.3 Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens 

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website verhindert: 

Google Analytics deactiveren 

Meer informatie m.b.t. de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

4.1.4 Verwerking van opdrachtgegevens  

Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van opdrachtgegevens afgesloten en zetten de strenge richtlijnen van de Duitse privacybeschermingsinstanties bij het gebruik van Google Analytics volledig om. 

4.1.5 Opslagduur 

Persoonsgegevens worden automatisch na 24 maanden gewist. 

5. Nieuwsbrief 

5.1 Nieuwsbriefgegevens 

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief zou willen ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede informatie die ons de in staat stellen te controleren of u inderdaad de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en het met de ontvangst van de nieuwsbrief eens bent. Verdere gegevens worden niet respectievelijk alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de opgevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. 

De verwerking van de in het nieuwsbriefaanmeldformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 letter a AGV). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik hiervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de "uitschrijven"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast. 

De door u voor het verkrijgen van de nieuwsbrief bij ons achtergelaten gegevens worden door ons tot en met uw uitschrijving uit de nieuwsbrief opgeslagen en na de afbestelling van de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons opgeslagen werden (bijv. e-mailadressen voor het ledendomein), blijven hierdoor onaangetast. 

5.2 CleverElements 

Deze website gebruikt CleverElements voor de verzending van nieuwsbrieven. Aanbieder is CleverElements GmbH, Prinzessinnenstr. 19-20, 10969 Berlin (Duitsland). 

CleverElements is een dienst waarmee o.a. de verzending van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De door u voor het verkrijgen van de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden op de servers van CleverElements in Duitsland opgeslagen. 

Als u geen analyse door CleverElements wilt, moet u de nieuwsbrief afbestellen. Hiervoor stellen wij in ieder nieuwsbriefbericht een dienovereenkomstige link ter beschikking.  

5.2.1 Data-analyse door CleverElements 

Met hulp van CleverElements kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen wij onder andere zien, of een nieuwsbriefbericht geopend werd en welke links er evt. aangeklikt werden. Op deze wijze kunnen wij o.a. vaststellen, welke links bijzonder vaak aangeklikt werden. 

CleverElements biedt ons ook de mogelijkheid om de nieuwsbriefontvangers naar verschillende ontvangerscategorieën (bijv. woonplaats) onder te verdelen. Op deze wijze kunnen die nieuwsbrieven beter aan de desbetreffende doelgroepen aangepast worden. 

Uitvoerige informatie over de functies van CleverElements kunt u vinden via de volgende link: https://cleverelements.com/product

5.2.2 Rechtsbasis 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 letter a AGV). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast. 

5.2.3 Opslagduur 

De door u voor de verkrijging van de nieuwsbrief bij ons achtergelaten gegevens worden door ons tot en met uw uitschrijving uit de nieuwsbrief opgeslagen en na de afbestelling van de nieuwsbrieven zowel van onze servers als van de servers van CleverElements gewist. Gegevens die voor  andere doeleinden bij ons opgeslagen werden (bijv. e-mailadressen voor het ledendomein) blijven hierdoor onaangetast. 

5.2.4 Afsluiten van een overeenkomst over de verwerking van opdrachtgegevens 

Wij hebben met CleverElements een overeenkomst afgesloten waarin wij CleverElements verplichten, de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven. 

Nadere informatie kunt u vinden in de privacybeschermingsbepalingen van CleverElements op: https://cleverelements.com/imprint

6. Plugins en tools 

6.1 Facebook 

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. 
 
Een sociaal netwerk is een op het internet geëxploiteerd sociaal trefpunt, een online-community die het de gebruikers in de regel mogelijk maakt, onderling te communiceren en in de virtuele ruimte onderling op elkaar te reageren. Een sociaal netwerk kan als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen dienen of het biedt de internetcommunity de mogelijkheid om persoonlijke of ondernemingsgerelateerde informatie te presenteren.  
 
Facebook biedt de gebruikers van het sociale netwerk de mogelijkheid om onder andere privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en via vriendschapsverzoeken te netwerken. 
 
Exploitatiemaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens verantwoordelijke is, wanneer een betrokkene buiten de VS of canada woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. 
Door iedere oproeping van een van de individuele pagina’s van deze internetsite die door de voor de verwerking verantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de desbetreffende persoon automatisch door de desbetreffende Facebook-component ertoe gebracht om een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht over alle Facebook-plug-ins kan via https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE worden opgeroepen. In het kader van dit technische proces verkrijgt Facebook kennis over welke concrete subpagina van onze internetpagina door de desbetreffende persoon bezocht wordt. 
 
Voor zover de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook ingelogd is, herkent Facebook met iedere oproep van onze internetpagina door de betrokkene en tijdens de gehele duur van het desbetreffende verblijf op onze internetpagina, welke concrete subpagina van onze internetsite de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan het desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegekend. Klikt de betrokkene op een van de op onze internetsite geïntegreerde Facebook-knop, bijvoorbeeld de „vind ik leuk“-knop, of geeft de betrokkene een commentaar af, dan wijst Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene toe en slaat deze persoonsgegevens op. 
 
Facebook krijgt via de Facebook-component altijd dan een mededeling, dat de betrokkene onze internetsite bezocht heeft als de betrokkene op het tijdstip van de oproeping van onze internetpagina gelijktijdig bij Facebook ingelogd is; dit vindt plaats onafhankelijk van de vraag of de betrokkene de Facebook-component aanklikt of niet. Is een dergelijke doorgifte van deze informatie aan Facebook door de betrokkene niet gewenst, dan kan deze de doorgifte verhinderen door zichzelf voor een oproeping van onze internetpagina uit zijn Facebook-account uit te loggen. 
 
De door Facebook gepubliceerde gegevensrichtlijn, die via https://de-de.facebook.com/about/privacy/  oproepbaar is, geeft inlichtingen over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daar uitgelegd, welke instellingsmogelijkheden Facebook ter bescherming van de privacy van de betrokkene biedt. Bovendien zijn er verschillende applicaties verkrijgbaar, die het mogelijk maken, een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Zulke applicaties kunnen door de betrokkene gebruikt worden om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. 

6.2 Instagram 

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform te kwalificeren is en het voor de gebruikers mogelijk maakt om foto’s en video’s te delen en zulke gegevens tevens en bovendien in andere sociale netwerken te verspreiden. 
 
Exploitatiemaatschappij van de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. 
 
Door iedere oproep van een van de individuele pagina’s van deze internetsite die door de voor de verwerking verantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarop een Instagram-component (Insta-knop) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Instagram-component ertoe gebracht, een beeldproductie van de desbetreffende component van Instagram te downloaden. In het kader van dit technische proces verkrijgt Instagram kennis over welke concrete subpagina van onze internetpagina door de betrokkene bezocht wordt. 
Voor zover de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram ingelogd is, herkent Instagram met iedere oproeping van onze Internetpagina door de betrokkene en tijdens de gehele duur van het desbetreffende verblijf op onze internetpagina, welke concrete subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram aan het desbetreffende Instagram-account van de betrokkene toegekend. Klikt de betrokkene een van de op onze internetpagina geïntegreerde Instagram-knoppen, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene toegewezen en door Instagram opgeslagen en verwerkt. 
 
Instagram krijgt over de Instagram-component telkens een melding, dat de betrokkene onze internetpagina bezocht heeft, wanneer de betrokkene op het tijdstip van de oproeping van onze internetpagina tegelijkertijd bij Instagram ingelogd is; dit vindt plaats onafhankelijk van de vraag, of de betrokkene de Instagram-componenten aanklikt of niet. Is een dergelijke verzending van deze informatie aan Instagram door de betrokkene niet gewenst, dan kan deze de verzending verhinderen, door zich voor een oproeping van onze internetpagina uit zijn Instagram-account uit te loggen. 
 
Verdere informatie en de geldende privacybeschermingsbepalingen van Instagram kunnen via https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/  worden opgevraagd. 

6.3 YouTube 

Onze website gebruik plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Als u een van onze met een YouTube-plugin uitgeruste pagina’s bezoeken, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld, welke van onze pagina’s u bezocht heeft. 

Als u op uw YouTube-Account ingelogd bent, geeft u YouTube de mogelijkheid, uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u verhinderen, door u uit uw YouTube-account uit te loggen. 

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een een aansprekende presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang als bedoeld in Art. 6 lid 1 letter f AGV. 

Verdere informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

6.4 Google Web Fonts 

Deze pagina gebruikt voor een uniforme weergave van lettertypes zogenaamde Web Fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct te tonen. 

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser contact met de servers van Google opnemen. Hierdoor verkrijgt Google kennis over het feit dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang als bedoeld in Art. 6 lid 1 letter f AGV. 

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt. 

Verdere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

6.5 Google Adwords 

De voor verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame, die aan adverteerders toestaat, om zowel advertenties in de zoekmachineresultaten van Google als in het Google-reclamenetwerk te schakelen. Google AdWords biedt een adverteerder de mogelijkheid om vooraf bepaalde trefwoorden vast te leggen, door middel waarvan een advertentie in de zoekmachineneresultaten van Google uitsluitend wordt getoond, wanneer de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat opvraagt. In het Google-reclamenetwerk worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en met inachtneming van de vooraf vastgelegde trefwoorden op themarelevante internetpagina’s verdeelt. 

Exploitatiemaatchappij van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Het doeleinde van Google AdWords is de promotie van onze internetsite door het presenteren van interesserelevante reclame op de internetpagina’s van derde ondernemingen en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en een presentatie van externe reclame op onze internetsite. 

Belandt een betrokkene via een Google-advertentie op onze internetsite, dan wordt op het informatietechnologische systeem van de betrokkene door Google een zogenaamd “conversion cookie” achtergelaten. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds uitgelegd. Een conversion cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en dient niet voor de identificatie van de betrokkene. Via het conversion cookie wordt, voor zover het cookie nog niet verlopen is, nagegaan of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online-shopsysteem, op onze internetsite werden opgeroepen. Door het conversion cookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze Internetsite beland is, een omzet genereerde, dus een warenaankoop voltrokken of afgebroken heeft. 

De door het gebruik van het conversion cookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt, om bezoekstatistieken voor onze internetsite bij te houden. Deze bezoekstatistieken worden door ons weer gebruikt om het totale aantal gebruikers te weten te komen, die via AdWords-advertenties naar ons doorgestuurd werden, dus om het succes of falen van de desbetreffende AdWords-advertentie te weten te komen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch onze onderneming noch andere adverteerders van Google-AdWords krijgen informatie van Google, door middel waarvan de betrokkene geïdentificeerd zou kunnen worden. 

Door middel van het conversion cookie wordt persoonsgerelateerde informatie, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetsites, opgeslagen. Bij ieder bezoek van onze internetpagina’s worden derhalve persoonsgerelateerde gegevens, inclusief van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgestuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden door aan derden. 

De betrokkene kan de plaatsing van cookies door onze internetsite, zoals hierboven reeds uiteengezet, te allen tijde door middel van een dienovereenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee tegen de plaatsing van cookies permanent bezwaar maken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen, dat Google een conversion cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords reeds geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden. 

Voorts bestaat voor de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de interessegerelateerde reclame door Google. Hiertoe moet de betrokkene van iedere van de door hem gebruikte internetbrowsers uit de link https://www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen. 

Verdere informatie en de geldende privacybeschermingsbepalingen van Google kunnen via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ worden opgevraagd. 

6.6 Google Maps 

Deze pagina gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig, uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. 

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen en aan een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een legitiem belang als bedoeld in Art. 6 lid 1 letter f AGV. 

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 
7. Rechten van de betrokkene 

7.1 Recht op bevestiging 

Iedere betrokkene heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te verlangen of de hem betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Mocht een betrokkene dit bevestigingsrecht op willen eisen, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. 

7.2 Recht op inlichtingen 

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon (ook aangeduid als “betrokkene”) heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleende recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloze inlichtingen over de over zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze inlichtingen te krijgen. Voorts heeft de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever van de betrokkene inlichtingen over de volgende informatie toegekend: 

 • de verwerkingsdoeleinden 

 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden 

 • de ontvangers of categorieën van ontvangers, tegenover wie de persoonsgegevens geopenbaard zijn of nog geopenbaard worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties 

 • indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens opgeslagen worden of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vastlegging van deze duur 

 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een recht om een klacht in te dienen tegen deze verwerking 

 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichtsinstantie 

 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene verzameld worden: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens 

 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling conform Artikel 22 lid 1 en 4 AGV en — ten minste in deze gevallen — bewijskrachtige informatie over de betrokken logica alsmede de draagwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene 

Voorts heeft de betrokkene een inlichtingenrecht omtrent de vraag, of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgestuurde werden. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene verder het recht om inlichtingen over de passende garanties in verband met de doorzending te verkrijgen. 

Mocht een betrokkene dit inlichtingenrecht op willen eisen, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. 

7.3 Recht op rectificatie 

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon (ook aangeduid als “betrokkene”) heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleende recht om de onverwijlde rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Verder heeft de betrokkene het recht om met inachtneming van het doeleinde van de verwerking, de completering van onvolledige persoonsgegevens — ook door middel van een aanvullende verklaring — te verlangen. 

Mocht een betrokkene dit rectificatierecht op willen eisen, dan kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. 

7.4 Recht op wissing (recht om vergeten te worden) 

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon (ook aangeduid als “betrokkene”) heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleende recht om van de verantwoordelijke te verlangen, dat die hem betreffende persoonsgegevens onverwijld gewist worden, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is: 

 • De persoonsgegevens werden voor zulke doeleinden verzameld of op andere wijze verwerkt, voor welke zij niet meer nodig zijn. 

 • De betrokkene herroept zijn toestemming, waarop de verwerking conform Art. 6 lid 1 letter a AGV of Art. 9 lid 2 letter a AGV gebaseerd was, en het ontbreekt aan een andere rechtsbasis voor de verwerking. 

 • De betrokkene dient conform Art. 21 lid 1 AGV bezwaar in tegen de verwerking, en er zijn geen legitieme redenen met voorrang voor de verwerking aanwezig, of de betrokkene dient conform Art. 21 lid 2 AGV bezwaar in tegen de verwerking. 

 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt. 

 • De wissing van de persoonsgegevens is vereist voor de uitvoering van de een juridische verplichting volgens het recht van de Europese Unie of het recht van de EU-lidstaat waaronder de verantwoordelijke ressorteert. 

 • De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform Art. 8 lid 1 AGV verzameld. 

Voor zover een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de wissing van persoonsgegevens die bij Tourist-Information Montabaur zijn opgeslagen mocht willen laten plaatsvinden, kan hij  zich hiertoe te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. De medewerker van Tourist-Information Montabaur zal ervoor zorgen, dat het wisproces onverwijld wordt uitgevoerd. 

Werden de persoonsgegevens van Tourist-Information Montabaur gepubliceerd en is onze onderneming als verantwoordelijke conform Art. 17 lid 1 AGV tot de wissing van de persoonsgegevens verplicht, dan treft Tourist-Information Montabaur met inachtneming van de beschikbare technologie en van de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen, dat de betrokkene van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken de wissing van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of repliceringen van deze persoonsgegevens geëist heeft, voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van Tourist-Information Montabaur zal in een individueel geval het noodzakelijke in het werk stellen. 

7.5 Recht op beperking van de verwerking 

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon (ook aangeduid als “betrokkene”) heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleende recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, als een van de volgende voorwaarden gegeven is: 

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene bestreden, en wel voor een duur die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. 

 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wijst de wissing van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens. 

 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doeleinden van verwerking niet langer nodig, de betrokkene heeft ze echter nodig voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische rechten. 

 • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking conform Art. 21 lid 1 AGV ingediend en het staat nog niet vast of de legitieme redenen van de verantwoordelijke tegenover die van de betrokkene zwaarder wegen. 

Voor zover er een van de bovengenoemde voorwaarden gegeven is en er een betrokkene de beperking van persoonsgegevens die bij Tourist-Information Montabaur zijn opgeslagen, zou willen eisen, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. De medewerker van Tourist-Information Montabaur zal zorgen voor de beperking van de verwerking. 

7.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Ieder door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon (ook aangeduid als “betrokkene”) heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, welke door de betrokkene aan een verantwoordelijke beschikbaar gesteld werden, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Hij heeft bovendien het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar gesteld werden, over te dragen, voor zover de verwerking op de toestemming conform Art. 6 lid 1 letter a AGV of Art. 9 lid 2 letter a AGV of op een overeenkomst conform Art. 6 lid 1 letter b AGV berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt, voor zover de verwerking niet voor de uitvoering van een taak vereist is, die in het openbaar belang is of in het kader van de uitoefening van openbaar gezag plaatsvindt dat op de verantwoordelijke overgedragen werd. 

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op  overdraagbaarheid van gegevens conform Art. 20 lid 1 AGV het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke overgedragen worden, voor zover dit technisch realiseerbaar is en voor zover hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen negatief beïnvloed worden. 

Om gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan de betrokkene zich te allen tijde tot een medewerker van Tourist-Information Montabaur wenden. 

7.7 Recht op bezwaar 

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon (ook aangeduid als “betrokkene”) heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleende recht om, om redenen die voortkomen uit zijn bijzondere situatie, te allen tijde tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die op grond van Art. 6 lid 1 letters e of f AGV plaatsvindt, bezwaar te maken. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerd aanmaken van een gebruikersprofiel (profiling). 

Tourist-Information Montabaur verwerkt de persoonsgegevens ingeval van bezwaar niet meer, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking voor de opeising, uitoefening of verdediging van juridische rechten dient. 

Verwerkt Tourist-Information Montabaur persoonsgegevens om direct marketing te bedrijven, dan heeft de betrokkene het recht om te alle tijde bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor het doeleinde van dergelijke reclame te maken. Dit geldt ook voor de profiling, voor zover deze met dergelijke direct marketing in verband staat. Maakt de betrokkene tegenover Tourist-Information Montabaur bezwaar tegen de verwerking voor het doeleinde van de direct marketing, dan zal Tourist-Information Montabaur de persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken. 

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortkomen uit zijn bijzondere situatie, tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die bij Tourist-Information Montabaur voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform Art. 89 lid 1 AGV plaatsvindt, bezwaar te maken, tenzij zulk een verwerking voor de uitvoering van een in het publiek belang liggende taak vereist is. 

Voor de uitoefening van het recht op bezwaar kan de betrokkene zich tot iedere medewerker van Tourist-Information Montabaur of een andere medewerker wenden. De betrokkene staat het voorts vrij, om in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht op bezwaar door middel van geautomatiseerde processen uit te oefenen waarbij technische specificaties gebruikt worden. 

7.8 Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief het aanmaken van gebruikersprofielen (“profiling”) 

Iedere door de verwerking persoonsgegevens getroffen persoon (ook aangeduid als “betrokkene”) heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleende recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking — inclusief profiling — berustende beslissing te worden onderworpen, die tegenover hem geldigheid in rechte ontplooit of hem op soortgelijke wijze aanzienlijk nadelig beïnvloedt, voor zover de beslissing (1) niet voor het afsluiten of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke vereist is, of (2) op grond van rechtsvoorschriften van de Europese Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toegestaan is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen ter waarborging van de rechten en vrijheden alsmede van de legitieme belangen van de betrokkene bevatten of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene plaatsvindt. 

Is de beslissing (1) voor het afsluiten of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke vereist of (2) vindt deze plaats met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft Tourist-Information Montabaur passende maatregelen, om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waartoe minstens het recht op het bewerkstelligen van het ingrijpen van een persoon van de zijde van de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoort. 

Zou de betrokkene van rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen gebruik willen maken, dan kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. 

7.9 Recht op herroeping van een privacywettelijke toestemming 

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon (ook aangeduid als “betrokkene”) heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleende recht om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. 

Zou de betrokkene van zijn recht op herroeping van een toestemming gebruik willen maken, dan kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden: mail@westerwald.info   

7.10 Recht om een klacht in te dienen 

Getroffen personen (ook aangeduid als “betrokkenen”) hebben de mogelijkheid om zich te wenden tot de door de deelstaat met de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van informatievrijheid belaste functionaris: de „Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit”, Postfach 30 40, 55020 Mainz, voor zover zij van mening zijn, dat de verwerking van de hen betreffende gegevens de AGV schendt. 

Bronverwijzing:  

Deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens werd deels door de generatoren van verklaringen omtrent de bescherming van persoonsgegevens eRecht24 GmbH & Co. KG, DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH en deels door advocatenkantoor Weiß & Partner opgesteld. 
 
Stand: 25 juni 2018